SBMC Web Team hong sep sak tu ta nu teng a nuai a bang in EC Meeting 08/2016 ni in ki cial ngiat phot hi. Department pan mun len teng sia automatic in a pa sa hi pai hi.

 1. Pa Allen Pau Khai
 2. Pa Zam Mun Mang
 3. Pa Tuang Pu
 4. Tg. Pau Dal
 5. Tg. Dal Kok
 6. Tg. Mang Sen
 7. Nu Cing Khat  Lun
 8. Nu Lian Mun Hung
 9. Rev. Cin Do Thawng
 10. Rev. Cin Za Mang
 11. Pa Khai Cin Pau
 12. Pa Kam Suanh
 13. Pa Zam Khual
 14. Pa Khampu Thuamtah

Volunteer hong seam nuam thiam po ki welcome cip hi.

Live project sia Pa Khai Cin Pau in hong lam pui tu in ki se hi.